Privacy Verklaring – AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Algemeen
Christelijke vrouwenbond De Schakel verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Schakel.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en leeftijd en wanneer u lid bent geworden, maar ook het e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoons-gegevens.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

3. Verwerkt  De Schakel persoonsgegevens?
Ja, wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen (nieuwe leden) of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

Leden Christelijke Vrouwenbond De Schakel: (NAW-gegevens = naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar)
Bestuursleden van de Schakel: (NAW-gegevens = naam, adres,  etc.)

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Afhankelijk van gegevensgroepen is hiervoor een beheerder aangesteld.

Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de secretaresse en voorzitter van de vereniging en staat op een beveiligde computer en op een USB-stick. Elke keer als er mutaties worden gedaan wordt er een back-up gemaakt. De USB-stick wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bij bovenstaande bestuursleden bekend is.

5. Waarvoor verwerkt De Schakel deze persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden.

Leden: deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en de ledenadministratie te kunnen beheren.
Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit de wet- en regelgeving om vast te stellen wie beslissing bevoegd is en wie waarvoor kan worden aangesproken.

6. Hoe gaat De Schakel met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij dienen. Uw gegevens worden niet aan derden gedeeld zonder toestemming van u. Als een mail wordt verstuurd naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de Bcc geplaatst.

7. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevens groepen is hiervoor een gemachtigde aangesteld:

Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de secretaresse, de penningmeester of voorzitter van De Schakel.
Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaresse.

8. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

9. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Schakel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

10. Kan ik zien welke gegevens De Schakel van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de voorzitter of de secretaresse van De Schakel om deze gegevens in te zien.                                          

11. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht, of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van De Schakel. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals omschreven in de wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens worden afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen
De Schakel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Dit Privacy Beleid is aan alle leden uitgereikt in gedrukte versie en zal bij wijziging en aan nieuwe leden worden verstrekt.

13. Onze Website
De Schakel heeft een website: www.vrouwenbonddeschakel.nl
Deze site is openbaar en kan dus ook door derden bekeken worden.
We vragen onze leden die niet herkenbaar in beeld willen zijn op foto’s die daarop geplaatst worden, om dit aan het bestuur kenbaar te maken. y5

Laatste Foto’s

IMG_1919 IMG_1916 IMG_1908 IMG_1903 IMG_1941 IMG_1938